Nieuwsupdate

Augustus loopt alweer ten einde. De vakanties zijn veelal achter de rug. Tijd voor een nieuwsupdate. In deze blog gaan wij in op de volgende onderwerpen:
Compensatie voor zwangere zelfstandigen
Inkoopfacturen uit het buitenland
BTW terugvragen op zonnepanelen
BTW op onbetaalde facturen
– Belastingbesparing door voorziening sanering asbestdaken
– Bezwaar tegen onredelijke box 3 heffing over 2017

Compensatie voor zwangere zelfstandigen

Werkte u in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 als zelfstandige? En bent u in die periode bevallen? Dan heeft u destijds geen ZEZ-uitkering ontvangen. In die periode bestond er namelijk geen wettelijke regeling voor zwangere zelfstandigen. Inmiddels is er een compensatieregeling opengesteld: u kunt recht hebben op een bedrag van € 5.600 bruto (per bevalling).

Hoe komt u in aanmerking voor compensatie?
U dient vóór 1 oktober 2018 een aanvraag in te dienen met het formulier dat beschikbaar gesteld is op de website van het UWV!

Voorwaarden
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de compensatie:

– U bent bevallen in de periode van 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008.
– U werkte in het kalenderjaar van uw bevalling als zelfstandige met of zonder personeel.

Bijvoorbeeld:
*U heeft een eigen onderneming.
*U bent directeur-grootaandeelhouder, freelancer, huisarts, artiest, gastouder of zorgverlener via een persoonsgebonden budget (pgb).
*U bent medeaandeelhouder van het bedrijf waar u werkte.
*U bent meewerkend echtgenote/partner.

Als u recht heeft op compensatie, dan wordt deze vanaf 1 januari 2019 uitbetaald.

Inkoopfacturen uit het buitenland

Heeft u facturen met btw ontvangen uit andere EU-lidstaten? Dan kunt u deze btw in het betreffende land terugvragen. Voor facturen uit het jaar 2017 kan dit nog tot uiterlijk 30 september 2018.

Hoe vraagt u de btw terug?
U dient daartoe een digitaal verzoek in te dienen via de Nederlandse Belastingdienst. Dat loopt via deze inlog.

Let op!
Om gebruik te kunnen maken van dit digitale portal heeft u inloggegevens nodig. Wanneer u deze nog moet aanvragen, duurt het maximaal 4 weken tot deze worden verstrekt!

Heeft u de btw op uw ‘oude’ zonnepanelen al teruggevraagd?

Heeft u als particulier al vóór juni 2013 zonnepanelen aangeschaft? Dan kunt u alsnog de btw daarop terugvragen.

Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie op 20 juni 2013 kunnen particulieren de btw op zonnepanelen terugvragen. Het Hof besliste namelijk dat zij als btw-ondernemer kunnen worden beschouwd, omdat zij energie leveren.

De Belastingdienst hanteerde altijd het standpunt dat de btw op zonnepanelen die aangeschaft zijn vóór 20 juni 2013 niet kon worden teruggevraagd. Inmiddels heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook in oudere gevallen sprake kan zijn van een teruggave van btw.

Neem contact op met ons fiscaal team
Heeft u in het verleden als particulier zonnepanelen geplaatst en nog geen btw teuggevraagd neem dan contact op met ons fiscaal team.

BTW op onbetaalde facturen

Heeft u een factuur die al méér dan een jaar open staat? Dan beschouwt de belastingdienst die factuur als oninbaar. U dient de btw op deze vordering in de volgende aangifte omzetbelasting terug te vorderen. Andersom geldt hetzelfde.

Heeft u zelf btw in aftrek gebracht in verband met een ontvangen factuur? Maar heeft u de factuur, om wat voor reden dan ook, niet binnen één jaar betaald? Dan bent u verplicht om de in aftrek gebrachte btw weer terug te betalen aan de Belastingdienst (en wel in de eerstvolgende aangifte omzetbelasting).

LET OP: deze afdracht is verplicht. Als u hieraan niet (tijdig) voldoet, riskeert u een boete.

Tip 1
Als uw klant een oninbare vordering later alsnog (deels) voldoet, dan moet u de teruggevraagde btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst.

Tip 2
Staat het vast dat u het bedrag niet gaat ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw cliënt failliet is verklaard, dan blijft het uiteraard mogelijk om afgedragen btw eerder terug te vragen. U hoeft dan niet de éénjaarstermijn af te wachten. U hebt wel de bewijslast.

Tip 3
Bent u een betalingsregeling overeengekomen, dan schuift de datum waarop een factuur opeisbaar is geworden op. Hiermee wordt automatisch ook de éénjaarstermijn verlengd.

Belastingbesparing door voorziening sanering asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat u asbesthoudende dakbedekking vóór 1 januari 2024 moet verwijderen. Een groot deel van de kosten die u maakt voor het vervangen van deze daken, kunt u alvast in aftrek brengen op uw winst.

Breng de kosten in aftrek op uw winst
U kunt nu al een voorziening vormen om straks asbest te kunnen verwijderen. Zo’n voorziening moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

• Er moet sprake zijn van een redelijke mate van zekerheid dat u de kosten voor asbestsanering ook daadwerkelijk zult maken. Alleen de wettelijke plicht om te saneren is niet voldoende als onderbouwing.

• Er dient een concreet plan tot sanering te zijn. In dat plan legt u bijvoorbeeld vast wanneer en hoe de sanering gaat plaatsvinden en hoe hoog de kosten zullen zijn. Dit kunt u bijvoorbeeld onderbouwen met een opgevraagde offerte.

Als u de onderbouwing op orde heeft, kunt u een voorziening in uw balans opvoeren en kunt u wellicht een aanzienlijk bedrag ineens ten laste van uw winst brengen.

Belangrijk!
Het is van groot belang om een zo reëel mogelijke inschatting te maken van de verwachte kosten. Heeft u een concreet voornemen tot sanering van asbestdaken? Neemt u dan contact met ons op om te bekijken of het voor u interessant is om hiervoor een voorziening te vormen.

Bezwaar tegen onredelijke box 3 heffing over 2017

Bent u cliënt van Biemans en belasting verschuldigd over uw box 3 vermogen; oftewel uw inkomen uit sparen en beleggen? Dan dienen wij standaard een bezwaarschrift in tegen deze box 3-heffing in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017.

De heffing in box 3 leidt nog steeds tot heffingen die zeker voor risicomijdende beleggers resulteren in een onredelijk hoge belastingdruk. Bovendien is de heffing niet in lijn met de werkelijk behaalde rendementen. Daarmee zou de heffing in strijd kunnen zijn met Europees recht.

Waarom een wijziging in de belastingheffing?
Tot en met belastingjaar 2016 werd bij de heffing van inkomstenbelasting in box 3 uitgegaan van een fictief rendement van 4% op uw vermogen. Hierover werd vervolgens 30% belasting geheven. Per saldo was u dan 1,2% belasting verschuldigd over uw vermogen.

Dit fictieve rendement van 4% was echter niet realistisch. Daarom is de belastingheffing in box 3 met ingang van belastingjaar 2017 gewijzigd. Om het fictief rendement te berekenen, zijn er in 2017 drie schijven ingevoerd. Over het berekende fictieve rendement, variërend van 2,87% tot 5,39%, wordt vervolgens 30% belasting geheven. De schijven zijn zo ingedeeld dat ervan uitgegaan wordt dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook wordt er vanuit gegaan dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart.

Massaal bezwaar procedure
Voor de inkomstenbelasting 2017 heeft de staatsecretaris wederom een massaal bezwaar procedure opengesteld. Dit houdt in dat de ingediende bezwaren collectief door de Belastingdienst worden afgedaan zodra de rechtsvraag door de rechter is beantwoord.

U kunt zich bij de procedure aansluiten. Maar let op: in tegenstelling tot eerdere jaren bent u verplicht ook individueel bezwaar te maken. Daarnaast valt u alleen onder de massaal bezwaar procedure als u stelt dat de regeling op zich in strijd is met Europees recht. U mag nadrukkelijk geen beroep doen op een excessieve individuele last. In die situatie wordt uw bezwaarschrift door de Belastingdienst in de normale bezwaarprocedure begrepen en wijst de Belastingdienst dit bezwaar hoogstwaarschijnlijk af. Daarna is het slechts nog mogelijk om in beroep te gaan bij de rechter.

Hoe groot is uw kans?
Heel eerlijk: die is niet zo heel groot. Maar hoe klein ook, de kans is er dat de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie in fiscale zaken, uiteindelijk oordeelt dat de box 3 heffing in strijd is met het Europees recht. Het kan dus wel degelijk lonen om u aan te sluiten bij de massaal procedure.

Nog een reden om u aan te sluiten, is dat in actuele jurisprudentie rechters steeds kritischer blijken te worden op het systeem van de box 3-heffing. Het kan daarom zeker zo zijn dat in de nabije toekomst rechterlijke uitspraken worden gedaan die in het voordeel zijn van belastingplichtigen die wél een beroep op een excessieve individuele last hebben gedaan. Omdat het vanaf 2017 gewijzigde systeem zeker geen verbetering inhoudt voor bepaalde categorieën beleggers, zal de nieuwe box 3-heffing in de huidige vorm naar onze verwachting niet lang blijven bestaan.

Wij dienen daarom standaard een bezwaarschrift in
Bent u belasting verschuldigd over uw box 3 vermogen dan dienen wij – voor u als cliënt van Biemans – standaard een bezwaarschrift in tegen de box 3-heffing over het vermogen in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017. Met dit standaard bezwaar sluit u tijdig aan bij de door de Staatsecretaris opengestelde massaal bezwaar procedure. Daarnaast houdt u alle opties open om in de toekomst, indien gewenst, het bezwaarschrift aan te vullen met bezwaargronden die specifiek gericht zijn op uw situatie.

Vragen naar aanleiding van deze blog?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken